poczta do mnie xxx xxx xxx

KWW Jarosława Pucka Dobro Miasta

Każdy Komitet przedstawia nie tylko swoich kandydatów, ale i program. Oto program KWW Jarosława Pucka Dobro Miasta.

Szanowni Państwo,

Swój program – program kandydata na stanowisko Prezydenta Miasta Poznania – chcę oprzeć na wartościach, które były, są i zawsze będą bliskie Poznaniakom:

  • solidności,
  • rzetelności
  • i uczciwości.

Wierzę, że oparcie Programu na ważnych dla nas wartościach jest warunkiem jego skutecznej realizacji, w efekcie której Poznań będzie w coraz większym stopniu przyjaznym człowiekowi miastem możliwości. Przyjaznym, a więc atrakcyjnym dzięki wysokiej jakości życia. Miastem możliwości, czyli miejscem pozwalającym na znalezienie dobrej pracy i rozwijanie osobistych pasji i zainteresowań mieszkańcom w różnym wieku i o różnych umiejętnościach.
Program ma charakter otwarty – zakładam, że dzięki zaangażowaniu wszystkich, dla których DOBRO MIASTA jest ważne, zapisy programu będą rozwijane i uzupełniane Oto mój plan dla Poznania. Zapraszam Państwa do lektury i dyskusji.
Jarosław Pucek

Program dla Poznania

Podstawowe wartości:
– solidność
– rzetelność
– uczciwość

Transport i komunikacja – Razem nam po drodze.
Integracja i pogodzenie potrzeb pieszych, rowerzystów, osób korzystających z transportu publicznego oraz kierowców.
Modernizacja ulicy Obornickiej.
Rozwój sieci komunikacji publicznej (tramwaj na Falistą, tramwaj na osiedle Kopernika, na Dębiec). Priorytetowe traktowanie inwestycji likwidujących kolizje układu drogowego z kolejowym na trasach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (węzły Koszalińska, Wola, św. Michała/Krańcowa, Starołęcka, Grunwaldzka, Dębiec – przejście dla pieszych).
Przyspieszenie skomunikowania Naramowic z centrum miasta (w tym rozstrzygnięcie sposobu skomunikowania Wilczaka z centrum).
Kontynuowanie budowy dróg lokalnych i chodników.
Rozwijanie międzynarodowych połączeń lotniczych z Ławicy.
Powołanie pełnomocnika ds. zrównoważonego rozwoju transportu w Zarządzie Transportu Miejskiego.
Powołanie Komisji ds. zrównoważonego rozwoju z udziałem ruchów miejskich, urzędników, służb i ekspertów.
Przywrócenie stanowiska oficera rowerowego w Zarządzie Dróg Miejskich.

Czyste środowisko
Zbudowanie Koalicji na Rzecz Czystego Powietrza w oparciu o współpracę nauki, służb, Inspekcji, administracji, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.
Walka ze smogiem – nowe punkty pomiaru, doposażenie służb i inspekcji, wsparcie stosowania czystych technologii, podjęcie prac nad system dostaw towarów do centrum miasta (konsolidacja towarów, pojazdy przyjazne dla środowiska), kontynuowanie wymiany taboru autobusowego na ekologiczny.
Wprowadzenie konkurencji w gospodarce odpadami.
Przywrócenie czystości na ulicach miasta.

Gospodarka – Poznań 4.0
Utworzenie przestrzeni współpracy i inspiracji w zakresie sztucznej inteligencji, służącej budowaniu silnej gospodarki miasta w warunkach 4. rewolucji przemysłowej.
Powołanie Poznańskiej Rady Przedsiębiorczości integrującej przedstawicieli administracji, biznesu i nauki, której zadaniem będzie między innymi:
– odtworzenie Marki Poznań,
– wzmacnianie wizerunku Poznania jako polskiej stolicy przedsiębiorczości,
– dostosowywanie kierunków i jakości kształcenia zawodowego do potrzeb poznańskiego rynku pracy,
– współpraca przy pozyskiwaniu dla miasta utalentowanej młodzieży i wykwalifikowanych pracowników,
– przyciąganie przedsiębiorstw z obszaru nowych technologii: informatyki, farmaceutyki, biotechnologii oraz       centrów usługowych i siedzib międzynarodowych koncernów,
– integracja obcokrajowców na poznańskim rynku pracy,
– odbudowa rangi Międzynarodowych Targów Poznańskich,
– zwiększenie liczby międzynarodowych i krajowych kongresów i wystaw w oparciu o intensywniejszą promocję   miasta i współpracę z polskimi placówkami dyplomatycznymi,uczelniami, międzynarodowymi koncernami i organizacjami pozarządowymi.

Kultura
Inwestycje w kulturę – rozpoczęcie budowy nowej siedziby dla Teatru Muzycznego i Muzeum Powstania Wielkopolskiego.
Przywrócenie Poznaniowi wydarzeń kulturalnych na skalę krajową i międzynarodową.
Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Ulicznej.
Promocja kultury wśród mieszkańców – aplikacja mobilna dająca dostęp do informacji o aktualnych wydarzeń kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, naukowych.

Opieka medyczna i pomoc społeczna
Rozwijanie profilaktyki chorób serca, profilaktyka chorób nowotworowych.
Rozwinięcie sieci poradni rodzinnych, oferujących wsparcie psychologów, psychiatrów i prawników.
Wsparcie budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka.
Uruchomienie Centrum Opieki Paliatywnej.
Realne zwiększenie płac pracowników pomocy społecznej.

Seniorzy
Wykorzystanie doświadczeń i wiedzy dojrzałych życiowo Poznaniaków dla rozwoju miasta – udział w miejskich programach, wolontariat seniorów.
Poprawa dostępności opieki geriatrycznej – zrealizowanie projektu Centrum Medycyny Senioralnej oraz rozwój pomocy i opieki indywidualnej w miejscu zamieszkania.

Polityka mieszkaniowa
Powiązanie wysokości czynszu z dochodami.
Zwiększenie powierzchni terenów inwestycyjnych pod budowę mieszkań. Zrównoważony rozwój budownictwa mieszkań komunalnych i budownictwa realizowanego na zasadach rynkowych.

Edukacja dla XXI wieku
Powołanie Komisji ds. Umiejętności XXI wieku, integrującej przedstawicieli szkół, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych na rzecz rozwijania wśród poznańskich uczniów i studentów umiejętności współpracy, komunikacji, krytycznego myślenia i kreatywności.
Program wspierania szczególnie uzdolnionej młodzieży – uczestników konkursów i olimpiad przedmiotowych.
Program wzmocnienia kompetencji uczniów w zakresie informatyki i matematyki oraz umiejętności pracy zespołowej poprzez poprawę jakości nauczania, organizowanie zajęć pozalekcyjnych i wzmocnienie systemu rozwijania kwalifikacji nauczycieli,
Budowanie ścieżki zawodowej poznańskiej młodzieży w oparciu o współpracę szkół-uczelni-przedsiębiorców.
Program przekwalifikowania pracowników do nowych potrzeb rynku pracy.

Rozwój przestrzenny
Animator przestrzeni dla każdej dzielnicy.
Przyspieszenie i zdynamizowanie prac nad uruchomieniem Wolnych Torów.
Przygotowanie zaktualizowanego, ogólnomiejskiego planu zieleni miejskiej, obejmującej reprezentacyjną zieleń parkową, parki sportowe, parki i kompleksy leśne oraz zieleń przyuliczną, w celu zabezpieczenia równomiernej dostępność mieszkańców do obszarów zieleni jako miejsc rekreacji i wypoczynku, także w strefie śródmiejskiej (poprzez m.in. parki kieszonkowe) oraz zachowanie układu klinowo-pierścieniowego.

Rzeka w mieście
Aktywizacja warciańskich bulwarów – kontynuacja budowy Wartostrady, plaż miejskich, przystań dla sprzętu pływającego oraz organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnch,
Wykorzystanie dla rekreacji terenów nadwarciańskich wzdłuż osiedli ratajskich i Winograd.
Przywrócenie miastu Starej Gazowni.

Bezpieczeństwo
Walka ze środkami uzależniającymi – Dopalaczom stop! – w oparciu o współpracę szkół, policji, placówek opiekuńczo-leczniczych i organizacji pozarządowych.
Rozwój systemu monitoringu (objęcie monitoringiem nowych obszarów, m.in. Rataj).
Skrócenie czasu podjęcia interwencji przez policję i straż miejską.
Przywrócenie ładu na poznańskiej Starówce.
Wsparcie poznańskiej policji poprzez współfinansowanie zakupu nowoczesnych samochodów, środków łączności, wyposażenia komisariatów. Pomoc w zakończeniu budowy komisariatu Poznań Stare Miasto.

Sport i rekreacja
Promowanie zdrowego stylu życia i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej.
Wzmocnienie roli Poznania jako organizatora dużych wydarzeń sportowych promujących miasto i generujących dochody poznaniaków.
Realizacja projektu Golęcin.
Budowa hali widowiskowo-sportowej na 8-12 tysięcy widzów

Międzynarodowy Poznań
Utworzenie – m.in. przy udziale konsulów honorowych, przedsiębiorców i uczelni – fundacji, której celem będzie pozyskiwania najbardziej utalentowanych studentów do poznańskich uczelni.
Wykorzystanie potencjału pracowników z zagranicy przy uzupełnianiu braków na poznańskim rynku pracy.
Integracja pracowników z innych krajów z Poznaniakami.

Przyjazny urząd
Ułatwienie bezpośredniego kontaktu mieszkańców z urzędnikami.
Budowanie silnej służby cywilnej w ramach urzędu miasta (ustabilizowanie zatrudnienia przez transparentne zasady awansu zawodowego, systemu szkoleń i rozdzielanie pracy administracji od polityków).
Odpartyjnienie Urzędu Miasta. Rekrutacja pracowników wyłącznie na podstawie kompetencji, zakaz udziału urzędników w wydarzeniach partyjnych w godzinach pracy.
Zwiększenie liczby stanowisk obsługi mieszkańców kosztem liczby stanowisk urzędników zajmujących się PR-em i promocją prezydenta.

Przywrócenie rangi konsultacji społecznych – Nic o Was bez Was
Przywrócenie rzeczywistych konsultacji z mieszkańcami, powrót do różnych form dialogu, w tym debaty deliberatywnej i sądu obywatelskiego.
Ewaluacja projektu budżetu obywatelskiego.
Podjęcie najważniejszych decyzji, np. w sprawach komunikacyjnych, będzie obowiązkowo poprzedzone konsultacjami społecznymi.

Chcesz porozmawiać o naszym programie? Napisz: http://jaroslawpucek.pl/#opis-cont

Jarosław Pucek