poczta do mnie xxx xxx xxx

Polityka prywatności

 1. 25 maja 2018r weszły w życie przepisy o ochronie danych osobowych zawarte w rozporządzeniu Unii Europejskiej nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, (zwanego dalej RODO). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego rozporządzenia informujemy, iż:
  1. Strona https://steczkowski.pl  jest stroną prywatnej osoby
  2. Inspektorem ochrony danych jest jej właściciel zwany dalej WŁAŚCICIELEM.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z  RODO, a w przypadkach wymaganych jego treścią  na podstawie zgody, jaką Pani/Pan wyraziła w celu wymiany korespondencji drogą elektroniczną  (na podstawie art. 6 ust. 1, pkt a. oraz pkt b RODO).
  4. WŁAŚCICIEL zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do ww wspomnianego celu.
  5. W czasie rejestracji WŁAŚCICIEL gromadzi dane podane przez Pani/Pana w udostępnionych formularzach. Dane te obejmują:
    1. nazwisko i imię,
    2. adres e-mail, adres zamieszkania lub siedziby,
    3. adres korespondencyjny (wysyłkowy),
    4. numer telefonu,
  6. W przypadkach wymaganych przepisami RODO, wyrażenie przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub innej procedury mającej na celu umożliwienie korzystania z serwisu WŁAŚCICIELA. Pani/Pan może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych oznaczonych w serwisie WŁAŚCICIELA jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu wymiany korespondencji.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do korespondencji. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze wykonaną korespondencją.
  9. Powierzenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub innych danych, o których mowa w Polityce Ochrony Prywatności, może nastąpić na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z przepisami RODO wobec podmiotów świadczących na rzecz WŁAŚCICIELA, np. hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania serwisem.
  10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  11. WŁAŚCICIEL może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Pani/Pan naruszył regulamin strony lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ustalenia Pani/Pana odpowiedzialności.
  12. Jeżeli Pani/Pan umieszczą na stronie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić wyłącznie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
  13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  14.  Powyższe zasady nie dotyczą sposobu i działania tzw. „cookies” (link Polityka cookies).
  15. W celu zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia dostęp do Pani/Pana konta wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie indywidualnego loginu oraz hasła. Ponadto dane podawane przez Panią/Pana w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych są szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL.
  16. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.