poczta do mnie xxx xxx xxx

System premii większościowej (MBS)

System premii większościowej – Majority bonus system (MBS) – system premii większościowej to forma quasi proporcjonalnego systemu wyborczego stosowanego w niektórych państwach europejskich. Polega na zapewnieniu zwycięskiej (bez względu na wynik wyborów) partii większość bezwzględną w parlamencie poprzez dodanie pewnej liczby miejsc do wyniku partii lub ugrupowania, która zwyciężyło w wyborach. Odmienność tego systemu od innych bardziej polega na liczeniu głosów niż samym przeprowadzeniu głosowania

Wyróżnia się dwa typy wsparcia bonusowego. Jeden polega na dodaniu stałej liczby miejsc. W parlamencie Grecji, co jest czasami nazywane wzmocnioną proporcjonalnością (reinforced proportionality) rezerwuje się 6 miejsc extra dla zwycięskiej partii. W parlamencie lokalnym Sycylii liczba takich miejsc wynosi 1/10 całej ilości mandatów. Drugi typ premii, określany mianem jackpot system polega na przesunięciu odpowiedniej ilości miejsc do partii zwycięskiej, tak aby miała większość bezwzględną. Do obliczania ilości miejsc stosuje się zwykle metodę d’Hondta.

Historia: Benito Mussolini był pierwszym politykiem, który wprowadził ten system, co zapewniło mu zwycięstwo w wyborach w 1924 roku. System bonusów większościowych został ponownie wykorzystany po przywróceniu demokracji, ale w ramach podstawowych limitów, przyznając pewną liczbę miejsc, aby umożliwić stabilność rządu, ale nie na tyle dużo, aby jedna strona mogła przeprowadzić zmiany konstytucyjne. Został wykorzystany we włoskich wyborach lokalnych w latach 50-tych  XX w. Został ponownie wprowadzony do wyborów lokalnych w 1993 r., i krajowych w 2005 r, w celu zastąpienia MMP. Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2013 r. stwierdzającym, że nieograniczone premie są niekonstytucyjne, prawo do premii miała partia, która przekroczyła w pierwszej turze próg minimalny w wysokości 40%  i opcjonalną drugą turę głosowania (run off ballot) z udziałem dwóch partii o największym głosowaniu, gdyby ten warunek nie zaszedł.

MBS został przyjęty przez inne kraje europejskie, w szczególności Grecję w 2004 r. I San Marino na poziomie krajowym, oraz Francję w wyborach regionalnych.

System stosowano we Włoszech do roku 2013. W wyniku werdyktu Sądu Konstytucyjnego, który ocenił go jako niekonstytucyjny tej formy wyborów zaprzestano.